Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

100 Wa, dai san no saishō kaiten torakku/ torakku o jikkō suru to, kōgeki to taikyū-sei no mondai ni wa 90 oyobi 85 yori mo waruidesu. Kanojo wa raitoningubeiburēdo LDrago soredesu.

Advertisement