Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

230 Wa,-en no Byxis no jikkō-chū no torakkudesu. Sore wa jissai ni 2. 3 Inchi no taka-sananode, sore wa, saidai no rikujō kyōgi-yō torakkudesu. Shikashi, kore ni wa ketten mo arimasu. Sore wa, kono ran'ningutorakku o sonaeta tei beibei ga jikkō sa rete iru torakku ni chokusetsu au koto ga hijō ni takai tamedesu. Bei no sore wa daun hayaku zokusuru no ue no shōten.

Advertisement