Beyblade Wiki
Advertisement

Subete no shutātsu wa (PPB G reboryūshon no subete no shutātsu toshite shira rete iru) anime no beiburēdo no Beyblades no kakū no chīmudesu. Saikō no chīmuamerika wa beiburēdomaikeru, sutībun, edi to emirī de kōsei sa rete imasu. Karera no rīdā wa juditeito, makkusu no hahaoyadesu. Shutātsu wa tsuyo-sa, sutamina to supīdo no tame no PPB (denryoku purojekutobeiburēdo) shigoto no BBA de no ressha no shuyōna kenkyū-sha de 1tsu Beyblades o saiteki-ka suru tame ni subete no. Subete no amerika no yōna Bladen mikkusu de tenisu ya basukettobōru nado ta no supōtsu de Beybladesnode, jūbun ni sono nōryoku o katsuyō suru yō ni subete no shutātsu no tatakai, . Karera wa mata, taikai, sekaijū no chīmu no bitto Beasrs to teki no kanō-sei aru kōgeki to senjutsu no tame ni junbi suru kufū senryaku ya tōkei no burēdo-jō de dēta o shūshū suru. Kono tame karera wa, kenkyū de no konpyūta no kanzen'na kyodaina heya o motte iruto karera wa mata, amerika no chanpion ni sorera no kiki no ikutsu ka o motte iku. Shikashi, karera wa, tōkei wa akiraka ni aite chīmu no yūi-sei o shimesu yō ni, tōnamento de burēdoburēka o kashō hyōka shite imasu. Sonogo, burēdo no saishū no kaigyō ga subete no shutātsu toshite haiboku, karera wa, kagaku ga subete de wa nai jitsugen ga, Blader ga yoi mono to suru hitsuyō ga aru koto o, sono chīmu no seishin to kanjō wa mata shōri ni tsunagaru koto ga dekimasu.

Advertisement