Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Aquario (FB) wa, sutōmu Aquario boruto no shinborudesu. Akueriasu: Kare wa 88 seiza no hitotsu o shimeshite imasu.

Advertisement