Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Aquario 105 F wa, ume ume no beidesu. Aquario wa enerugī no hijō ni marena bei ga nai ringu ga nainode, disuku ga pawāringu no kawari toshite tekishite irunode, kare wa arashi,-en, nado no nani no saisho no namae wa arimasenga, gappei ga sekkei sa rete imasu. Densetsu no kare no bājon wa, haipā Aquariodesu.

Advertisement