Beyblade Wiki
Advertisement

Barutesu daitai wa, beiburēdo no sekai senshuken de yōroppa o arawashite imasu. Karera wa ninki no beiburēdo no anime no kakū no moji no gurūpudesu. Chīmu wa migeru, machiruda, āron, kurōdo to kanojo no kōchibarutesu de kōsei sa rete imasu. Chīmu wa sādoshīzun, beiburēdo G - kakumei no saichū ni nomi hyōji sa remasu. Bladen no torikku to chīto de wārudokappu no gurūpu no fusei kōi. Taison-sen no ma ni, tanoshimi no shin no imi wa Bladen ni arunode, chīmu wa, kan'ningu o nozonde inai to shiteki shita. Shikashi, taison no doryoku migeru no okage de barutesu ga shinrai dekinakatta koto o jitsugen. Barutesubarutesu daitai wa sono kōchi o kaiko sa re, tōnamento no fea no nokori o tatakatta. Karera wa tōnamento karadeshitaga, karera wa yūga ni karera no haiboku o ukeireru. Atode shirīzu de barutesubega to issho ni keikaku o motte ita koto ga dete kita. Borisubarutesu wa, kare ga tōnamento de fusei o suru koto ni yatowa reta.

Advertisement