Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Tsuisutotenpo wa (145 WD Horogium genbugan toshite Nippon de shira rete iru) anime ya manga no shirīzubeiburēdometarumasutāzu ni hyōji sa reru bōgyo-tekina otokodesu. Tobī/ fausuto to yoba reru kare no shoyū-sha wa, gurūpu no menbā wa Starbreakerdesu. Kare no hontō no namae wa tobīdesuga, kare wa ZEO to Masamune to buro-tomo ni shiyō. Bei ni wa, hadesu no Kerbecs no taiōdesu. Sono gappei no disuku wa, 40 guramu no omo-sa to sore ga (kaku yūgō 4 D suraisu o nozoku) shitagatte, subete no mottomo kon'nandearu tame, kare wa, kindan no beidesu. Shikashi, kare ga gen'in de sharin no gappei no ōku no kubomi ni sōnyū shite kara offizielene tōnamento ni suru koto ga dekimasu (hoshō nado) ga aru hijō ni takai handō. Enerugī no ringu no sekkei wa, kurokku ni nite iru, mite sore no 12 no rōma sūji wa, (I , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) ga arimasu. 145 Wa, riyō kanōna san-banme no rantorakkudesu. D, SD, WD, oyobi PD: Kare wa mata, subete no 4tsu no pīku no mottomo takai pīku o motte imasu.

Advertisement