Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


ZEO Zagart no Kerberus beibāningu. Bittobīsuto ga bei ni keruberosu to yoba reru mono ni ichi shite ori, bitto-seki-juudesu. ZEO burēdo Zagart wa kare no chichi sensei kara kono o eta

Advertisement