Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


CS wa S CS rei Striker. Innen no sentan ga, kanojo wa tairyoku ga takusan aru purasuchikku-sei no sentan o, motte irudesu. Soto de wa tokidoki sono yōna chikara no RF de kōgeki ni tsunagaru gomu-sei no saya o motte imasu. Tokiniwa, CS wa tokidoki, jintō taikyū-seidesu. Tokuni yoi kore wa mata, shinryaku no ōku dakedenaku, jikyū-ryoku o motte iru toshite, CS reidisuku to no gappeidesu.

Advertisement