Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Saibāsutōmu wa hijō ni yoku nite imasu. Mata, 3tsu no tsubasa o motte iru, shika shi, karera wa akami o obita monodeari, owari ni mukatte ōkiku naru. Saibā wa saibāpegasasudisuku tame, kōgeki no yūgō disuku no yūgōdesu.

Advertisement