Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Kami no wa,-shin no kimera de shiyō sa rete iru disuku no yūgō sa rete imasu.

Advertisement