Beyblade Wiki
Advertisement

Kami no kimera wa, manga de okoru bei no hitotsudesu. Sono buhin wa ika no tōridesu. Borutoaikon - > kimera (SB) Boruto no aikon wa, wani o shimeshite imasu. Enerugī no ringu - > kimera (ER) Tsu no yajirushi to futatsu no pīku o motsu neon kiiro no maru. Disukufu~yūjon - > divu~ain Kanojo wa kauntā yori mo shōhi denryoku wa hijō ni sekkyoku-tekina hoīrudesu, matawa rokku ga sutōmu o motte imasu. Kaiten torakku - > TR 145 Kanojo wa, karera ga dokuritsu shite kaiten dekinai WD 145, no mittsu no tokki o motte imasu. Korera no yosoku ni rōrā ga banpu o kanwa suru tame ni maunto sa remasu. Toppupēji - > FB Waido de furatto, nakazora sentan (bōru ga)desu. Sore wa B no antei-sei to bōgyo o motte ori, hijō ni jinsoku ni WF/ F/ HF niyottedesu.

Advertisement