Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Doragūnmetarusutōmu wa, borisu Balkov niyotte seigyo sa reru begarīgu to no tatakai de taisongurenjā, no beideari, 5 - on - 5 sentō sollte. Er dake mendō ni okonawa reta kyōkyū ga ō sugiru Teile. Aber emirī, rikku, maikeru ga ketsuraku shite ita , Migeru, machiruda, raurujuria, maraia, rī to kebin wa, supeapātsu no haben. Am hajimari o motarashita sorera o ataeru koto niyotte sorera o tasuke, karera wa mada te ni oenaidattaga, taison wa gurippu ni atta nochi.

Advertisement