Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Chikyū no kaku yūgō ​​ no disuku wa 4tsu no ōgata no omomi de kōsei sa rete imasunode, sore saikō no taikyū-sei no yūgō disuku-zukuri, hijō ni kon'nandesu. Īguru chikyū to jibun ga shoyū suru chikyū otome-za. Chikyū wa,``īguruenerugīringu, saitekidesu.

Advertisement