Beyblade Wiki
Advertisement

Yūgō to disuku no boruto no kigō no ma ni aru bei, no bubun wa, sono enerugī no tamaki o imi suru. Sore wa, ōku de riyō kanōdesu Betsu no hinshu to iro Hobo subete no bei ni wa, dokuji no pawāringu o motte iru tame. Ringubei e no shin enerugī wa, atarashii puropati ya kison no puropati o ataeta to wa, sarani kōsoku-ka-daka kaiten-sū de mottomo kūryoku niyotte grazielere kōgeki, bōgyo yori shikkari shita, yori yoi baransu, yori hayaku ugoki, matawa toshite, kaizen suru koto ga dekimasu.Ikutsu ka no ketten ga arimasuga, karera wa idaina bei no tokusei o ataeru koto ga dekirunode, 1tsu wa, shin enerugīringu o kokoromiru koto o chūcho shinaide kudasai. Subete no kategori de tsuyoi yōnanode, osoraku hitotsudeatte mo bei no hoka no bubun ni kanzen ni tekiō-ryoku no ringu o mitsukeru koto ga dekiru, bei ga kanōdesu.

Advertisement