Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Supesharumūbu"-en no tsume no kōgeki wa, " kare no san tsume (tsume) o shiyō suru koto ga dekiru yuiitsu no bei Sagatarrio no tame no tokubetsuna ugokidesu. Suru toki ni tokubetsuna ugoki wa, 3tsu no tsume wa, Sagittario no kaiten bājon ni kakuchō sa rete imasu. Bei no kōsoku supin wa kagayaki ni kore dakedesuto saigo ni moeru. Fanegn Sagatarrios mottomo kasai no tsume irai, kare wa sorera to no sore o hitto shi, teki to, tsūjō wa sore o haiboku sa seta.

Advertisement