Beyblade Wiki
Advertisement

Fu~yūrī wa yagi-za densetsu bājonbeidesu. Sore wa, densetsu no sutōmu yagi-za to yagi-za 100 HF no bājon no bariēshondesu. Kare wa angrif bei shitagatte, jikyū-ryoku ga fusoku shite imasu. Kare wa mata arashiyama hitsuji-za, seiza yagi-za no dar to issho ni, yōi sa rete imasu. Fu~yūrī yagi-za wa, hijō ni jinsoku katsu kibindeari, kōgeki no shurui nitsuite wa, kare wa inshō-tekina sutamina o motte imasu. Shikashi, sore wa hijō ni fukaidesushi, īguru, reōne, ookami ya Gemios niyotte ue kara no kōgeki ni wa muryokuna roshutsu. Shinborupin: Yagi-za (rejendo) Enerugīringu: Yagi-za (rejendo) Disukufu~yūjon: Fu~yūrī Torēsurōtēshon: 100 Burēdo sentan: HF Subete ga issho ni burendo suru hōhō o mite iru to, wareware wa eru: Yagi-za fu~yūrī 100 HF o. Fu~yūrīsutōmu yagi-za yagi-za o saigen suru ni wa, yuiitsu no dāku Gasher,-netsu to sakana-za raitoningu LDrago ga hitsuyōdesu. Shinborupin: Yagi-za Enerugīringu: Gasher Yūgō purēto: Sāmaru Torēsurōtēshon: 100 Burēdo sentan: HF 100 HF yagi-za Arashiyama hitsuji-za Soshite ta no ōku no kumikomi Beyblades, otoko wa wasurete wa naranai.

Advertisement