Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Hōn wa hakai o nage-seki osu hitsuji-za kara tokubetsuna ugokidearu to Hyoma erfunden. Als Hyoma niyotte disuku no yūgō kurei nitaisuru rokku osu hitsuji-za no disuku no yūgō o kōkan shite itaga, kono tokushuna ugoki mo arimasu. Zutto yuka ni mukatte disuku no yūgō to itchi shi, teki an. Er bei o (bei ni hantai suru hito) o kōgeki bei ni tekiyō sa reru kono tokubetsuna senjutsu wa, kūki-chū de shōsei suru koto ga dekiru baai.

Advertisement