Beyblade Wiki
Advertisement

Metarufu~yūjon to yōchien irai Gingka no yūjin sa rete iru - Hyoma wa shirīzu no beiburēdo no mojidesu. Hyoma to Gingka Hyoma Gingka no yōran-ki ni tsuneni shinrin no bun'ya de tatakai, bei ni yaburete iru. 隕石 Shōtotsu niyotte hikiokosa rete iru gurīndatta hadesu, no yūjin ni shimesu yō ni. Gingka wa sudeni kare o shitte ita. Karera wa Hyoma o haiboku sa seta nochi ni yūjin wa konsui no mura no nochi ni nomi kaihō sa reta. Karera wa Kyōya koto wa yurusa renakatta to hairu koto o kyoka sa reta tatakai ni yabureta. U~ōkingushūzu to hadesu no pea o chakuyō Hyoma wa murasakiiro no kami o motte imasu. Kare wa mata, mada pinku no T shatsu to ryokushoku no jaketto o kite iru. Hyoma rokku no bei wa, osu hitsuji-zadesu, kare no tokubetsuna ugoki wa, hōn to yoba re, uindosutōmuasaruto wa, hakai o surō shite iru. Osu hitsuji-za osu hitsuji-za wa raten-godesu. Hyoma mo shibaraku no ma,-betsu no disuku no kawari ni rokku no yūgō o shiyō suru, rokku osu hitsuji-za osu hitsuji-za wird. Die kureikureidisuku no yūgō ga osu hitsuji-za darstellen. Außerdem kurei no kōtodearukara, sunawachi nendo wa, eigo kara kite iruto nendo matawa nendo o imi suru

Advertisement