Beyblade Wiki
Advertisement

Jazman wa kare no dōryō AJ toppā to buraddo no besuto to issho ni, BBA no shikai no ibento de shikai-shadesu. Jazuman wa, sarani tōnamento ya sekai senshuken de, kiku tame ni BBA no ōkina ibento de imasu. Jazuman-shi dikkenson, kare wa sudeni izen no tōnamento o shikai shite irunode, yoku shitte iru.

Advertisement