Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Hajimete no moto yūen-chi wa, beiburēdo V - fōsu no episōdo 37" same no shokuhin ni hyōji sa remasu...". Sore wa, beishitī no kōgai ni ritchi shite imasu. Sanshīrudo wa, soko ni karera wa sukoshi no shishi o tamotsu koto ga dekiru ka dō ka o handan suru tame ni beiburēdo no itchi o kaijo suru burēdoburēka to gōi shita. Kare wa sonogo heisa sa retanode, makkusu ni yoru to, kare wa tokuni yūen-chi de, inaku natte hisashii kodomodeshita. Ferisu wa tandoku de iwa no ue ni chōfu sa rete imasu indatta. Burēdoburēka wa, kan hozon suru sanshīruzu ni katsu tame ni kettei shita. Saisho ni hyōji sa reru mariamu wa, saidai-sendatta. Sorera no bitto o motsu shishi ga, karera wa kōen no subete no tatemono o hakai shita. Do~unga wa mata, futō to tatakatta jettokōsutā o hakai shita.

Advertisement