Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Klark wa, denī no bei" atsuryoku-in" beiburēdo V - Force no episōdo de arawareta. Bei mo Klark namae ga dono yō ni bittobīsuto. Klark wa tiranosaurusu, kama itachi to ta no ishi bitto-juu no bai tsuyoi to iwa rete iru anime, no.

Advertisement