Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

" Raiongeirufōsuu~ōru wa, " beirokkureōne o seisei shita tatsumaki no yōna mono,desu. Bei schüzt nitaishite kaze o sokumen kara kōgeki. Sore wa fukakaina hodo yoidesuga, ni mo jakuten ga arimasu. Korera wa,-fū ya sonota no keisan ga yōi ni sorera ga shintō suru koto ga dekiruto tatsumaki no kaze no uchigawa ga yūsen, sono tame hikari niyoru ue kara no kōgekidearu, to toyuu kotodesu.

Advertisement