Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

M 145 wa, sutōmu yagi-za no torēsu o jikkō shite imasu. To kanojo no otoko wa, seigyo-ten no janpu-ryoku de idō suru koto ga dekimasu. Kore wa, shika shi, janpu kinō no jikyū-ryoku ga genshō Q. De saiteki ni dōsa shimasu.

Advertisement