Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Saidai no sutanpīdo no dankai de wa, pegasasu no Thunderwhip no sutēji ni nite imasu. Chigai wa,-en no tatsumaki no man'naka no patān o arawashi, sore wa baransu no bei no soto o motarasu three enkei no kubomi no man'naka ni motte iru toyuu kotodesu. Bāningufaiasutoraiku mo borutoburasuto toshite, mizo o motte imasu.

Advertisement