Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Suigin anubisu wa, anime ya man gashirīzubeiburēdometarufu~yūrī ni hyōji sa reru kōgeki no taipudesu. Kare no shoyū-sha wa, yūki to yoba reru. Kare no Bitbeast wa ejiputo no kami anubisudesu. Kore wa, ejiputo shinwa de miira-ka no kamideatta. Tāgetto no kare no yūgō wa, ketsu~arukoatoru X (tadashi, yori bōgyo-teki to) nite imasu. Kare wa, saichō-ten to kōkai sa rete iru mottomo hikui jikkō-chū no torakku o shoyū shite iru. Sono buhin wa ika no tōridesu. Shinborupin: Anubisu Enerugīringu: Anubisu Disuku yūgō: Mākyurī Ran'ningutorakku: 85 Hinto: Ekusutorīmufuratto Ta no bājon: Suigin anubisu 85 XF: Bureibubājon + suigin anubisu 85 XF: Densetsu no bājon (burū to burakkumetaruhoīru)

Advertisement