Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Tsubasa no bei wa, kare ga kono jōken o schweben. Erfüllt kūki-chū de, kare wa kūki-chū de raitoappu shi, kōsoku de kurasshu shitanode, kinzoku no uingusumasshu ga korera no tokushuna senjutsu o tsukau tsubasa Otoris chikyū Eagle. Zur kara tokushuna ugoki no hitotsudearu, īguru chikyū hitsuyō ga arimasu Hantai no bei.

Advertisement