Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Meteo Fusion wa meteo LDrago no suraisudesu. Sore wa, 6tsu no rinsetsu shita" burēdo" de kōsei sa rete imasu. Ōgon no mittsu no" burēdo" to gin medaru 3-ko," burēdo" . Kono disuku no yūgō wa, hidarikiki no kōgeki no kaku yūgō ​​ no disukudesu. Yūgō purēto, raitoningu wa soto to onaji genri de,``desu.

Advertisement