Beyblade Wiki
Advertisement

Kurasshā wa, beiburēdo no dai 3 shīzun ni hyōji sa remasu. Kurasshā (nihongo-ban de wa mōze ga) dake atode burēden ni kaishi sa retamonono, kare wa hijō ni tsuyoku, sainō no aru senshudesu. Kare wa, borisu niyotte kunren sa remashita. Kurasshā wa shinchō ni hijō ni ōkiidesushi, kare no kao ni kimyōna māku ga tsuite imasu. Kare wa hijō ni iatsu-teki ni miemasuga, kare wa jissai ni yoi hitodesu. Kare wa taison no beiburēdo o hakai suru tame ni nozonde inai toyuu borisu o hanashita toki, kare wa kore o shimeshita. Kare wa mata kare no byōki no imōto o motte ita toshite, hijō ni sofutona koa o motte, kare wa kurasshā o naite, kare no ningyō o tsukuri, kare wa karera no tame ni rei nitaishite kare no beiburēdo no shiai ni katsudarou to kanojo ni yakusoku shita. Kare wa kare no koto o yakusoku Yakusoku shite kono shiai de mada shōri wa hobo kare no beiburēdo o hakai sa reta. Kare wa kare no imōto o sukuu koto ga dekiru yuiitsu no hōhōnode, kare wa bega no tame BLADET. Kore wa byōin-nai ni ari, shinkokuna byōki o motte imasu. Zan'nen'na koto ni taison no doragūn o hakai suru tame ni, akaakato tomoni, borisukurasshā o kyōyō. Kono seikō o kakuho suru tame ni, borisumonika no iryō-hi ni shikin o teikyō suru koto o yakusoku shita.

Advertisement