Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Arīna wa, mazu, episōdo 38 de" orinpikkumatchi" o shimesuto gurittādōmu yori mo sukunakutomo 3-baidearu remashita. Robāto wa, kono puraibētoarīna, orinpikku kyōgi-jō o kōchiku suru hitsuyō ga arimashitaga, kakaku wa fumeidesu. Burēdoburēka wa, kore ga orinpikku kyōgi-jō de hiraku tatakai toshite ensō sa rerubeki, tatakai ni Majestics ni chōsen shita. Arīna wa,-ko ni kakoma rete imasuga, kanojo wa geijutsu no gijutsu no jōtai ni ari, jū man-nin ijō no kankyaku o teikyō shite imasu. Sorezore no basho kara wa katsuyaku no ba no subarashii keshiki o goran itadakemasu. Karera wa sekai dai san-i no densō monitā to kodomo no tame no kodomo-yō pūru ga arimasu.

Advertisement