Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Pegasasu 105 F wa Bey no densetsu saibāpegashisu no hijō ni hōfutsu to sa seru. Kare wa kōgeki no shurui wa, boruto to sutōmupegasasu no kare no shinboru ni nite imasu. Kare wa tsugi no tōridesu. Shinborupin: Pegasasu Yūgō disuku: Pegasasu Torēsurōtēshon: 105 Toppu: F

Advertisement