Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Pegasasu wa, hasuburo de koten-tekina butai no Thunderwhip no Beystadiumdesu. Kore wa, chūshin-bu to chūō-bu no Eindellungim no patān o motte imasu. Pegasasu no Thunderwhip no sutēji wa, 2 frabs de nyūshu kanōdesu: Ao to kiiro.

Advertisement