Beyblade Wiki
Advertisement

U oza nachwievor kare wa 4 Layersystem. Teile de urufu to buru, Aquario 10 FF, no yōna monoda, tsuyoi taikyū-sei (daihyō-chi): Shinborupin:-Gyo-za Yūgō disuku:-Gyo-za Torēsurōtēshon: DF 145 Burēdo sentan: BS

Advertisement