Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Doku no otome-za wa chao-shin no beidesu. Kare no tokubetsuna ugoki wa, Azure doragonsurasshu senpū to yoba rete imasu. Otome-za wa, teki ga jojoni" doku" no isshu o tōyo shi, sore o kanzen ni hakai shita 15" ha" de, hakai-tekina doku no disuku no yūgō o motte imasu. Otome-za wa mata, ramu no kaku no yōna katachi o shite iru bōgyo-tekina Yura dō jizai ni kaiten suru bājon,-jō ni 3tsu ōkina tsume o okonatte imasu.

Advertisement