Beyblade Wiki
Advertisement

Raian wa sekai chanpion no taisonbeiburēdo no kunren nitaishite san-kai o koete wa naranai Blader,desu. Raian wa burūbei o motte imasu. Tatakai no nochi, karui ringu o shubi de kenīraianbureido o kaizen.

Advertisement