Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Kare no eien - Defens supintorakku wa hijō ni yoku teki kara no kōgeki ni teikō shi, sore o sute, kono yō ni hitsuji bakku no hōn toshite dōsa shimasu. Kare no hissatsu-waza Hōn no hakai o nageru . Kurei* * * osu hitsuji-za wa, hitsuji no yō ni mieru six sharin o motte imasu. Buhin: Osu hitsuji-za Osu hitsuji-za Rokku ED 145 B rokku osu hitsuji-za wa, beiburēdometarufu~yūjon kara Hyoma no beidesu. Bei wa, ramu o Symbolysierente iru. Hyoma wa Gingka-kō no shin'yūdeari, kare konsui no mura toshite seikaku ni dete kuru. Taikai-go ni kurei no rokkudisuku no seizon Hyoma osu hitsuji-za" no yūgō o henkō. BattleBlader de doku hebi wa Hyoma no bei o haishi shita. Shikashi, kare wa futatabi Madoka niyotte shūfuku sa remashita. Kare wa shubi-gatadesu.

Advertisement