Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Jonī McGregor. Sein bittobīsuto no bei wa kōgeki shite iru Salamalyon kore wa sanshouuo no dar no ichi-shudearu Salamalyon. Sein-hi Rod. Das bitto-juu Beysdesu. Ichi-do burēdoburēka nitaishite Salamalyon to jonī BLADET.

Advertisement