Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Neji yagi-za wa, hakase bei no jigguratodesu. Hakase wa jiggurato wa, ankoku seiun no 6-saidatta no hijō ni kyōryokuna Bladerdesu. Kare wa 22-nichi ni Nippon de hajimete 2011-Nen 1 tsuki ni baikyaku shita. Kare wa kōgeki beidesu.

Advertisement