Beyblade Wiki
Advertisement

Hirarī tachibana episōdo 1 no" beiburēdo V - fōsu" no shīzun 2 no saisho no koro, " nomi no chīsana taikai...". Moto no nihongo no namae wa Hiromi tachibanadesu (Tachibana Hiromi rikka hiromi). Kanojo wa 8-ban de taisongurenjā to kenī to issho ni iku Kurasu. Sorera no kurasu no sensei wa, misesukeitokingudesu. Kanojo to taison to no kankei wa, sono gaikan wa hijō ni meihakuna kekka ni hyōji sa remasu. Taison wa taezu kanshō shi, tsuneni soto misu surunode, hirarī ga teian sa rete iru kurasu no shachō o tsutomete imashita. Kare wa chūi o yōshita nainode, kare wa kekka o oubekidearu. Gakkō no nochi, kare wa sukunakutomo shū ni kyōshitsu o kurīn'appu suru hitsuyō ga arimasu. Sore ni mo kakawarazu, kanojo wa-go ni kare to no ryōkōna kankei o motte imasu. Hirarī wa, hijō ni, era-sō ōgoe de, hijō ni kappatsu, ganko to raba no yōna gankona koto ga dekimasu. Kanojo wa tekisetsu ni kangaeru koto naku, hijō ni jinsokuna ishi kettei o idō suru toki ni. Shikashi, sore wa mata hijō ni, interijentona dokuritsu shita, yūkō-tekideari, rīdādesu. Da ichi wa (kore wa sobo ya rō fujin o imi shi, nihongo to no hon'yaku kara kite iru)" Ōba-san" no yō ni sorera o yobidashimasu.

Advertisement