Beyblade Wiki
Advertisement

Tenbin-za wa rejendosandābei no bājondesu. Sore wa honoo to densetsu no tenbin-za tenbin-za DF 145 BS no bājon no bariēshondesu. Sandā tenbin-za wa, jikyū-ryoku taipudesu. Sandā tenbin-za wa, inshō-tekina hōhō, kō shubi o motte ori, taikyū-sei wa nani mo warui kotode wa arimasen. Taka sugiruto tenbin-za o nozoite, sore toshite 1tsu wa,-jō kara kare o kōgeki suru koto ga dekiru, soshite sore wa,-ka kara kare o kōgeki suru ni wa amarini mo fukaidesu. Shikashi, kare wa sugu ni kōgeki ga (jikyū-ryoku hikakuteki teisoku no hoka no taipu to hikaku shite) no baransu kara surō sa reru kare no saidai no jakutendesu.

Advertisement