Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Barukan Holeseus wa chīmu no o tenba musume kara nairu-gawa no beidesu. Tokubetsuna ugoki wa, barukan Holeseus misutikkugurō to yoba rete imasu.

Advertisement