Beyblade Wiki
Advertisement

The Metal Saga Theme Song is the English Opening theme for the first three seasons of the Metal Saga, consisting of Beyblade: Metal Fusion, Beyblade: Metal Masters, and Beyblade: Metal Fury. It is performed by Clifton David.

Characters

Beyblades

Video

Lyrics

TV Size

Beyblade, Beyblade, Let it rip! 
Let's fight an epic battle 
Face off and spin the metal 
No time for doubt now 
No place for backing down 
Beyblade, Beyblade, Let it rip! 
Beyblade, Beyblade, Let it rip! 
Spin out some blade now 
Bring on the power 
Right to the top yeah 
We're never giving up 
Here comes, here comes 
Metal Fusion! 
Let's go Beyblade, Let it rip! 
Metal Fusion, Let it rip! 
Beyblade, Beyblade, Let it rip! 
This is it! Get a grip! 
Let it rip!

(Metal Fusion can be replaced with Metal Masters or Metal Fury depending on the season.)

Et Beyblade Beyblade scindam illud
Sit scriptor Epic proelio dimicandum
Nent , et frons metal
Non enim dubium est , nunc tempus
Non est locus ad tergum
Et Beyblade Beyblade scindam illud
Et Beyblade Beyblade scindam illud
Fabula nunc de Spin
Afferte in virtute
Yeah usque ad summum
Numquam tibi in
Ecce venit, venit
Metal Fusion
Eamus et Beyblade scindam illud
Sit eget Metal scindam illud
Et Beyblade Beyblade scindam illud
Hoc est , a manu
Et scindam illud !

 (Metal in Metal Domini eget substituti possunt , vel secundum tempus Erinys Metal)

 Beyblade Beyblade deja que funcione
 Vamos a luchar una batalla épica
 Se enfrentan y hacer girar el metal
 No hay tiempo para la duda ahora
 No hay lugar para dar marcha atrás
 Beyblade Beyblade deja que funcione
 Beyblade Beyblade deja que funcione
 Girar fuera de juego ahora
 Lleva en el poder
 Derecho de la parte superior , sí
 Nunca fueron cediendo
 Aquí viene aquí viene
 fusión del metal
 Vamos Beyblade deja que funcione
 fusión del metal deja que funcione
 Beyblade Beyblade deja que funcione
 Esto es, contrólate
 Dejarlo romper !

( Fusión del metal se puede sustituir por Metal Masters , o metal Furia dependiendo de la temporada)

 爆旋陀螺爆旋陀螺让它撕裂
 让我们打一场史诗般的战斗
 面临关闭和自旋金属
 现在没有时间怀疑
 用于备份下来没地方
 爆旋陀螺爆旋陀螺让它撕裂
 爆旋陀螺爆旋陀螺让它撕裂
 现在旋出去游玩
 把电源
 右顶端耶
 从来没有屈服
 在这里,来这里来
 金属融合
 让我们去爆旋陀螺让它撕裂
 金属融合让它撕裂
 爆旋陀螺BEYBLADE让它撕裂
 这是它,得到一握
 让它撕裂 !

(金属融合与金属大师来代替,或金属怒根据季节)

Bào xuán tuóluó bào xuán tuóluó ràng tā sī liè
ràng wǒmen dǎ yī chǎng shǐshī bān de zhàndòu
miànlín guānbì hé zì xuán jīnshǔ
xiànzài méiyǒu shíjiān huáiyí
yòng yú bèifèn xiàlái méi dìfāng
bào xuán tuóluó bào xuán tuóluó ràng tā sī liè
bào xuán tuóluó bào xuán tuóluó ràng tā sī liè
xiànzài xuán chūqù yóuwán
bǎ diànyuán
yòu dǐngduān yé
cónglái méiyǒu qūfú
zài zhèlǐ, lái zhèlǐ lái
jīnshǔ rónghé
ràng wǒmen qù bào xuán tuóluó ràng tā sī liè
jīnshǔ rónghé ràng tā sī liè
bào xuán tuóluó BEYBLADE ràng tā sī liè
zhè shì tā, dédào yī wò
ràng tā sī liè!

(Jīnshǔ rónghé yǔ jīnshǔ dàshī lái dàitì, huò jīnshǔ nù gēnjù jìjié)

 Beyblade, Beyblade antaa palaa! Taistellaan eeppinen taisto!
 Kohdataan ja pyöritä hyrrääs!
 Ei aikaa hukattavaksi, Ei paikkaa perääntyyn!
 Beybade, Beyblade antaa palaa! Beyblade, Beyblade antaa palaa!
 Nyt pelataan! Tuo voimas, Ykköseks tähdätään
 Ei me luovuteta!
 Täält tulee, Täält tulee METAL FUSION/MASTERS/FURY
 Mennään, Beyblade antaa palaa! METAL FUSION/MASTERS/FURY antaa palaa!
 Beyblade, Beyblade antaa palaa, saa jakaa
 Nyt salaa, antaa palaa!

Trivia

References

Template:Metal Saga Music

Advertisement